1. Bộ môn Tin ứng dụng

Trưởng bộ môn: ThS. Vũ Minh Tâm

SĐT: 0847242752

Email: vuminhtam.edu@gmail.com

Các Học phần do Bộ môn Tin ứng dụng quản lý:

 • Tin học đại cương (Cho SV CNTT)
 • Tin học 1 (Cho SV các ngành của FBU)
 • Tin học 2(Cho SV các ngành của FBU)
 • Tin cơ sở
 • Toán rời rạc ứng dụng cho Tin học
 • Kiến trúc máy tính và Nguyên lý hệ điều hành
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Nhập môn mạng máy tính
 • Hệ cơ sở dữ liệu
 • Lập trình hướng đối tượng (C++)
 • Công nghệ phần mềm
 • Hệ quản trị CSDL SQL Server
 • Phân tích, thiết kế hướng đối tượng
 • Quản trị mạng
 • Thương mại và ngân hàng điện tử
 • Ứng dụng Tin học trong Kế toán
 • Ứng dụng Tin học trong Ngân hàng
 • Ứng dụng Tin học trong Tài chính
 • Ứng dụng Tin học trong Quản trị kinh doanh
 • Lập trình trực quan Java
 • Điện toán đám mây
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Lập trình trực quan C#
 • Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
 • Phần mềm mã nguồn mở và Linux
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Thiết kế Hệ thống thương mại điện tử
 • Hệ thống ngân hàng lõi

 

2. Bộ môn Toán 

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Minh

SĐT: 0912119767

Email: nvminh1954@gmail.com

 

Các Học phần do Bộ môn Toán quản lý

 • Toán cao cấp
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 • Toán cao cấp 1 (Cho SV CNTT)
 • Toán cao cấp 2 (Cho SV CNTT)