Chương trình đào tạo

12/05/2021

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin ứng dụng

Chương trình đào tẠo trình đỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TIN ỨNG DỤNG THUỘC ngành Công nghệ thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHTNH ngày      /    /2019